Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 35/2008 - AJUNTAMENT D’ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 35/2008 - AJUNTAMENT D’ALZIRA

Sessió ordinària 28 d’octubre de 2008

 

ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 1 d’octubre de l’actual.

Correspondència i disposicions oficials.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 08/172.- Proposta orientació de competències entre l’àrea d’acció social i l’àrea de polítiques d’igualtat i reorganització SEAFI

Exp. 05/075.- Sol·licitud de l’associació Sercoval del canvi en la direcció de la residència de la tercera edat del c/ Guerriller Romeu.

ARXIU MUNICIPAL

Exp. 23/08.- Activitats Culturals Genèriques de l’Arxiu Municipal per a la Commemoració del VIII Centenari del naixement del rei Jaume I.

Exp. 40/08.- Sol·licitud de fumigació prèvia al trasllat a l’Arxiu Municipal de documentació ubicada a l’antic Hospital Santa Llúcia d’Alzira.

Exp. 48/08.- Sol·licitud d’Informació efectuada pel Departament Català de Justícia respecte d’Isaïes Sanchis Ferrís.

CULTURA

Exp. 08/469.18.- Concert Centre Educatiu-Empresa per a la realització de pràctiques formatives en centres de treball entre l'Ajuntament d'Alzira i l'IES Veles e Vents de la localitat de Grau de Gandia.

Exp. 99/274.29.- Pròrroga del contracte d'arrendament del local siti a Alzira, av. de Lluís Suñer, núm. 12, entresòl esquerra, dedicat als Servicis Psicopedagògics Comarcals o de Zona.

Exp. 08/471.27.- Informe sobre realització a Alzira del projecte “Emprendre jugant” de la Diputació de Valencia.

IDEA

Sol·licitud d’Ajuda Municipal a la Creació d’Empresa a Alzira de Sergio Sanz García per a l’exercici 2008.

Dació de compte de la sisena programació de cursos gratuïts d’Internet nivell Mitjà (UMI) i nivell Bàsic (UBI) del programa Internauta de la Generalitat Valenciana, exercici 2008.

Dació de compte de l’adaptació de la memòria inicial del Pla de Reforç Especial de prevenció d’incendis forestals sol·licitat a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per un import de 14.379,93 €.

INTERVENCIÓ

Exp. 2008-43-1107.- Ordenació de gastos núm. 43/08.

Sol·licitud de Lambert Miquel Penalba Olivares d’augment del preu del contracte de prestació del servici d’impartició de classes del taller d’arts plàstiques en la Casa de la Cultura.

Dació de compte de la sentència núm. 595/08 del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 6 de València sobre procediment ordinari 356-06, relatiu als recursos interposats per Salvador Montagud Alberola i altres contra la liquidació de la taxa per recollida, tractament i eliminació de residus sòlids d’activitats econòmiques.

Revisió de preu del contracte subscrit amb l’entitat Transportes Urbanos Alzira, SCVL.

POLICIA local

Exp. J-197/08.- Sol·licitud de la falla les Basses per a celebrar els dies 31 d’octubre i 1 i 2 de novembre un porrat en el parque les Basses, i el dia 2 de novembre una matinal motera.

RECURSOS HUMANS

Exp. PERSONAL.- Reconeixement de Servicis previs de Lluís Donoso Ferrando.

Exp. PERSONAL.- Reconeixement de Servicis previs de Josefa Pascual Bartolomé

Exp. PERSONAL.- Sol·licitud de Josefa Pascual Bartolomé de realització d’horari flexible.

Exp. PERSONAL.- Pròrroga de la situació en Comissió de Servicis de l’agent de la Policia Local Raúl González Ripoll.

Exp. PERSONAL.- Sol·licitud de María Martínez Abellán relativa a acumulació de lactància, assumptes propis i vacances, a la baixa de maternitat.

Exp. PERSONAL.- Sol·licitud de Francisco José Rodríguez Coll de Revisió del Complement de Destinació pel transcurs de dos anys des de l’ocupació del lloc de treball.

Exp. PERSONAL.- Sol·licitud de Juan Javier Mont Puchades de Revisió del Complement de Destinació pel transcurs de dos anys des de l’ocupació del lloc de treball.

Certificació de serveis prestats pel personal fix de l’Hospital Municipal de Santa Llúcia.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 61/08.- Contractació de publicitat en autobusos de transport urbà per l’empresa Arpa València durant el mes de setembre de 2008.

Exp. 294/08.- Escrit de Miguel Ángel Walter Torres, sol·licitant autorització municipal per a la instal·lació d’una parada de venda d'articles de betlems al Mercat del dimecres, els mesos de novembre i desembre.

Exp. 349/08.- Inici expedient de contractació per la realització del servici de “Manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis municipals”

Exp. 377/08.- Escrit de Javier Boix Almela, sol·licitant autorització municipal per a la instal·lació d’una parada de venda de dàtils en pl. Major, els diumenges i festius, durant 5 mesos.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.2.0. 413/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Angel Andújar García. Construcció de bassa de reg en parcel·la 64 del polígon 54.

Exp. 4.1.2.0. 645/08.- Pròrroga de llicència d’obres per a la construcció de 188 habitatges, locals i garatges en Illa B8, parcel·la 18 del Pla Parcial de Millora del Sector Tulell. Sol·licitant: Integra Soluciones Urbanísticas, S.L.

Exp. 4.1.2.0. 646/08.- Pròrroga de llicència d’obres per a la construcció de 188 habitatges, locals i garatges en Illa B7, parcel·la 18 del Pla Parcial de Millora del Sector Tulell. Sol·licitant: Integra Soluciones Urbanísticas, S.L.

Exp. 4.1.2.0. 1343/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: France Telecom España, S.A. Instal·lació d’estació base de telefonia mòbil, en carrer Materna núm. 6 ( Ref. VALR/E/B620).

Exp. 4.1.2.0. 3278/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Salvador Pérez Martínez. Legalització de construcció de pèrgola en terrassa de planta primera en habitatge en carrer Jaume d’Olit, núm. 17-1r.- pta. 2.

Exp. 4.1.3.1. 3062/08.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: CECOFI Consultoría y Gestión, S.L. Despatxos professionals al carrer Santocildes núm. 53.

Exp. 4.1.5.2. 3468/08.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia a la plaça Sant Bernat, núm. 5. Sol·licitant: Alejandro Sarrió Carbonell.

Exp. 4.1.5.2. 3476/08.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Gerard Laguia, núm. 7-3-5. Sol·licitant: Raul Folgado Tarrega.

Exp. 4.1.5.2. 3560/08.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Pare Castells, núm. 38, escala 1-4-16. Sol·licitant: Tigran Khachatryan.

Exp. 4.2.3.0. 3123/08.- Certificat urbanístic sobre llicència d’obres de Cimientos y Fachadas, S.A. per la construcció d’edifici siti a l’illa de cases B4, parcel·la 13-60, parcel·la 9A i parcel·les 65 A i B del Sector Tulell. Sol·licitant: Greland, S.L.

Exp. 4.6.0.0. 1309/08.- Tràmit d’audiència en relació amb l'expedient sancionador per establiment de publicitat visible en CV-572. Sol·licitant: Conselleria d’Infraestructures i Transport.

Exp. 4.6.0.0. 1554/08.- Tràmit d’audiència en relació amb l'expedient sancionador a vivendes i serveis G-3, S.L. per establiment de publicitat visible en CV-50. Sol·licitant: Conselleria d’Infraestructures i Transport.

Exp. 4.6.0.0. 1553/08.- Tràmit d’audiència en relació amb l'expedient sancionador a Ficxa per establiment de publicitat visible en CV-572. Sol·licitant: Conselleria d’Infraestructures i Transport

Despatx extraordinari.

Precs i preguntes.

 

LA ALCALDESA

0 comentarios