Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA
Chollo del día - Auriculares inalámbricos Logitech 33,60 € 90 € -63%

PLE Nº 19/2008 – AJUNTAMENT D’ALZIRA

PLE Nº 19/2008 – AJUNTAMENT D’ALZIRA

Sessió ordinaria dimarts 23 de desembre (19:00 hores)

ORDRE DEL DIA

Ratificació del decret d’Alcaldia núm. 47, de Secretaria, sobre modificació del dia de la celebració de la sessió plenària del mes de desembre de l’actual any 2008.

Lectura del manifest de condemna per les morts produïdes com a conseqüència de la violència de gènere.

Dació de compte dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’última sessió plenària.

CULTURA

Exp. 04/460.21.- Proclamació de vocal del Consell Escolar Municipal en representació del AMPA del Col·legi La Puríssima.

Exp. 08/493.19.- Proposta de denominació d’una via pública.

Ratificació del Decret núm. 46, de Secretaria, de data 16 de desembre de 2008, sobre delegació de la firma del Conveni de Col·laboració entre el Ministeri de Foment i l’Ajuntament d’Alzira per al finançament de les obres de “Consolidació arquitectònica i estudi arqueològic de les Runes del Monasteri de Jerònims de la Mare de Déu de la Murta”.

IDEA

Dació de compte de l’acord de la Junta de Govern de data 10 de desembre de 2008, sobre actes de selecció de l’alumnat i del personal del Taller d’Ocupació “T’Estime II”.

INTERVENCIÓ

Pressupost General per a l’exercici 2009, plantilla de personal, relació de llocs de treball i aprovació d’operació de crèdit per al finançament d’inversions.

SECRETARIA

Exp. S-070/07.- Dació de compte del decret d’Alcaldia núm. 45, de Secretaria, de data 27 de Novembre de 2008, sobre delegació de l’Àrea de Turisme i Polítiques d’Igualtat.

Exp. S-070/07.- Escrit del grup polític del Partit Popular sobre modificació de la composició dels membres de les Comissions Informatives.

Exp. P-088/07.- Ratificació del decret d’Alcaldia núm. 43, de Secretaria, sobre recurs contenciós administratiu interposat per Mª Isabel Gómez Galera contra acord de Junta de Govern Local de 30-04-08, sobre reclamació patrimonial iniciada per son pare Pedro Gómez Cazorla.

Exp. P-086/08.- Llicència d’ús del sòl a “Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.”, per a l’execució de Centre de Transformació ubicat en la parcel·la municipal sítia en el Sector UEI-012.

Exp. P-155/08.- Rectificacions error materials detectats en els acords plenaris de 28-07-04 y 30-07-02 sobre parcel·la sítia en c/ Rambla- c/ Santa Teresa, objecte del Conveni de Permuta subscrit entre este Ajuntament i els germans Martí Alberola-Proyectos Inmobiliarios Día, S.L.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 363/08.- Autorització per a celebrar un Mercat Nadalenc Extraordinari els dies 21 i 28 de desembre.

URBANISME

Exp. 2.3.2.0. 4/01.- Resolució del Jurat Provincial d’Expropiació que resol l’expedient de preu just de la parcel·la 8 de la Unitat d’Execució “O”, propietat del senyor Eugenio Moll González, expropiada amb motiu de l’execució del projecte “Nova intersecció de l’accés sud Alzira 42-V1475”.

Exp. 3.0.0.1. 3921/08.- Aprovació de la inversió projectada per l’Excm. Ajuntament d’Alzira basant-se en el Reial Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre pel qual es crea el  Fondo Estatal de Inversión Local.

Despatx extraordinari.

Precs i preguntes.

LA ALCALDESA

0 comentarios