Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 5/2009 – AJUNTAMENT D’ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 5/2009 – AJUNTAMENT D’ALZIRA

Sessió ordinària 4 de febrer de 2009

 

ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació dels esborranys de les actes de les sessions dels dies 12, 19, i 25 de novembre, i 3, 10, 17 i 29 de desembre del passat any 2008. Correspondència i disposicions oficials.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 09/022.- Sol·licitud del permís especial d’estacionament per a discapacitats físics.

Exp. 09/023.- Sol·licitud inclusió en el programa major a casa.

Exp. 09/024.- Sol·licitud treballs en benefici de la comunitat per delictes contra la seguretat viària.

Exp. 09/025.- Sol·licitud d’ingressos en les residències municipals de tercera edat.

Exp. 09/026.- Sol·licitud de treballs en benefici de la comunitat.

ARXIU MUNICIPAL

Exp. 08/09.- Sol·licitud de publicacions a diferents institucions valencianes per a la Biblioteca auxiliar de l’Arxiu Municipal.

CULTURA

Exp. 08/504.23.- Concessió d'Ajudes Extraordinàries a l'Estudi Curs 2008/2009 (1a Convocatòria).

Exp. 08/481.23.- Resultat de la convocatòria de beques d'investigació sobre temes referents a Alzira o la comarca per a jóvens de la Ribera, curs 2008/2009.

Exp. 09/043.54.- XVI Concurs de Cartells de l'Escola d'Estiu.

Exp. 09/006.12.- Sol·licitud, a la Conselleria de Cultura i Esport, de subvenció per a la realització d'activitats culturals de foment de l'hàbit lector en la Biblioteca Municipal.

Exp. 09/025.43.- Subvenció anual a la Junta Local Fallera d'Alzira.

Exp. 08/551.43.- Subvenció anual a la Junta de Germandats i Confraries de Setmana Santa d'Alzira.

Exp. 09/047.43.- Subvenció anual a la Junta Coordinadora de Festes de Barris i Partides d'Alzira, per a l'exercici 2009.

Exp. 08/559.39.- Reclamació de Responsabilitat Patrimonial formulada per Dolores Pelufo Martínez, per impacte de baló de futbol en el seu vehicle.

GESTIÓ TRIBUTARIA

Exp. 1104/08.- Aprovació liquidacions IBI Urbana obra nova, primer, segon i tercer trimestre de 2007.

IDEA

Sol·licitud de subvenció a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per a la realització de 22 projectes a l’empar del programa de foment de l’ocupació Salari Jove, per un import de 369.378,08 €.

Exp. 03/09.- Aprovació de la programació de cursos gratuïts d’Internet nivell mitjà (UMI) dins del programa internauta de la Generalitat Valenciana, exercici 2009.

Exp. 04/09.- Sol·licitud de subvenció per import de 1.341.100 € dins del programa Europeu Interreg IVC per al projecte de l’Ajuntament d’Alzira Susme (Supporting Small and Médium Entrepisos SME’s in Local Development) Recolze a la xicoteta i mitjana empresa des de l’àmbit local.

INTERVENCIÓ

Exp. 2009-3-1107.- Ordenació de gastos número 3/09.

POLICIA LOCAL

Exp. J-02/09.- Sol·licitud de Francisco Ruá Chanzá d’ocupació de la via pública amb taules i cadires i una estructura metàl·lica a la plaça Alborxí, s/n, cafeteria Garibaldi.

Exp. J-03/09.- Sol·licitud de Francisco Ruá Chanzá d’ocupació de la via pública amb taules i cadires i una “jaima” a l'avinguda Hispanitat, núm. 3, cafeteria Garibaldi.

Exp. J-07/09.- Sol·licitud de Decatomi, S.L., d’ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer Verge del Lluch núm. 44, cerveseria “Far West Coyote”

Exp. J-08/09.- Sol·licitud de Emilia Carretero Aroca, d’ocupació de via pública amb taules i cadires a l’avinguda del Parc núm. 25, cafeteria “Tertulia”.

Exp. J-09/09.- Sol·licitud del Centro Juniors M.D. Santa Catalina, per a realitzar un sopar en la plaça del Carbó el dia 16-05-09.

Exp. J-10/09.- Sol·licitud del Centro Juniors M.D. Santa Catalina, per a realitzar un mercadet benèfic en la plaça Major, el dia 8-02-09 a benefici de Manos Unidas.

Exp. J-12/09.- Sol·licitud del Moto-Club Alzira per a celebrar la V Matinal Motorista Ciutat d’Alzira el dia 22-02-09.

RECURSOS HUMANS

Exp. 139/05.- Dació compte de la sentència n 999/08, de la Secció 2ª de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la C.V., en el recurs d’apel·lació nº 2/167/2007-EE, en relació amb el procediment abreviat, interposat per Eduard Hervás Martínez.

Exp. 311/08.- Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria per a la provisió d'una plaça d'administratiu, pel torn de promoció interna.

Exp. 26/09.- Incoació expedient disciplinari a Joan Josep Silván Hidalgo.

Exp. PERSONAL.- Reconeixement de triennis del personal funcionari i/o laboral amb efectes econòmics de Febrer 2009.

SECRETARIA

Exp. P-166/08.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Juana Ribes Cañizares per danys en vehicle per una pedra en la calçada procedent del Pont de Ferro.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 190/07.- Renuncia a l’adjudicació de la concessió administrativa de l’ús de la parada núm. 10 del Mercat Municipal La Vila.

Exp. 349/08.- Adjudicació definitiva del servei “Manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis municipals”.

Exp. 24/09.- Escrit de José-Joaquín Vázquez Corral, titular de la llicència de taxis núm. 5, sol·licitant l’alliberament de guàrdies nocturnes de taxis per a l’any 2009.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.1.0. 250/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Urbanisme, Arquitectura, i Medi Ambient, Urbatec, S.L. Adequació de local per a ús comercial, en c/ Reis Catòlics, núm 65 y c/ Mossén Grau, núm 21.

Exp. 4.1.1.0. 1000/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Patrimonios Altab, S.L. Obertura de cala per a connexió d’aigua, en c/ Blasco Ibáñez, núm 3.

Exp. 4.1.1.0. 1155/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Mayr Melnhof Packagin Iberica, S.L. Instal·lació de depòsit de gas, en carretera CV-50, Km. 18.1-

Exp. 4.1.1.0. 1275/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Heralbo, S.L. Connexió a la xarxa de clavegueram general en RGA Municipal R Desaigüe P.

Exp. 4.1.1.0. 1315/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Jorge Luis Martínez Cano. Regenerar fatxada, desenrunament i lluir amb monocapa, en c/ Unión, núm 55.

Exp. 4.1.1.0. 1316/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Sergio Galbis Iborra. Realitzar quart traster en terrassa de 3 M2, en C/ Pare Castells, núm 63.

Exp. 4.0.0.1. 3965/08.- Sol·licitud devolució aval bancari per obres d’urbanització per la simultaneïtat de les obres d’edificació de la parcel·la cadastral 2671001, sítia en carrer Suñer Orovig, núm. 3, Unitat d’Execució ARR98.

Exp. 4.1.2.0. 1007/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: José Ramón Sebastián Peñalva. Habilitació d'habitatge en carrer Santa Llúcia, núm. 2.

Exp. 4.1.2.0. 3973/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Mª Pilar Sanjuan Rosell. Enderroc de casa d’apers en polígon 48, parcel·la 59.

Exp. 4.1.2.0. 4023/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant:: Guillem Muria León. Adequació d'habitatge unifamiliar aïllada en Partida Torretxó, carrer Independència, núm. 82 per a restaurar la legalitat urbanística.

Exp. 4.1.3.0. 4501/07.- Autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Susana Garrigues Molto. Comerç de bijuteria i articles de regal, al carrer Major Santa Catalina, núm. 11.

Exp. 4.1.3.1. 1465/08.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: “Planxant i net, C.B”. Tintoreria-llavanderia a la plaça Societat Musical núm. 4.

Exp. 4.1.3.2.  1266/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: “Construcciones Tarrago, S.L.”. Aparcament de vehicles i trasters, al carrer Bernat d’Entença núm. 19 cantó amb carrer Carnissers.

Exp. 4.1.3.2. 2638/0/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Francisco Javier Navarro Martin. Cerveseria sense ambient musical, al carrer Pare Castells, núm. 14.

Exp. 4.1.3.2. 2656/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Said Neslas. Venta al per menor de productes càrnics, al carrer Numància, núm. 6.

Exp. 4.1.3.2. 2665/08.- Certificat de compatibilitat Urbanística. Sol·licitant: Alzira Reparación 2008 S.L.. Activitat de taller de reparació de vehicles, a l’avinguda Dret de Manifestació, núm. 41.

Exp. 4.1.3.2. 4024/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Comercial de Reciclajes, S.L.. Activitat de triturat y premsat de paper i cartó per a reciclar, a l’avinguda de la Justícia, núm. 5.

Exp. 4.1.3.3. 2495/08.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitat. Saica Medio Ambiente, SL. Oficines d’administració, al carrer Sueca, núm. 8.

Exp. 4.1.3.3. 3147/08.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitat. Vicente Giner Climent. Cafeteria a la plaça Germanies, núm. 12.

Exp. 4.1.3.3. 3637/07.- Canvi de titularitat llicencia d’obertura. Sol·licitant: Francisca Sanchis Cogollos. Café-bar, al carrer Matilde Malo, núm. 10.

Exp.4.1.3.3. 3154/08.- Canvi de titularitat llicencia d’obertura. Sol·licitant: Bar L’Ancora C.B. Bar, al carrer Francisco Bono, núm. 1.

Exp. 4.1.3.3. 3292/08.- Canvi de titularitat llicencia d’activitat i llicència d’obertura. Sol·licitant: Mohammed Sa Alsahantti. Locutori telefònic, al carrer Bisbe Gilabert Martí, núm. 3.

Exp. 4.1.3.3. 3593/08.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Lorena Álvaro Varela, venda de tèxtil i complements de puericultura, al carrer Curtidors núm. 17 baix.

Exp. 4.1.3.8. 1355/07.- Permís d’abocaments. Sol·licitant. Celusosas y Tusúes , S.L. Manipulat i fabricació d’articles de paper per a us domèstic i sanitària, al camí de Sant Bernabé s/n.

Exp. 4.1.3.8. 742/08.- Permís d’abocaments. Sol·licitant: Sala Rex S.L. Saló de banquets, a la ctra. Guadassuar, s/n.

Exp. 4.3.0.0. 969/08.- Caducitat de procediment sancionador e inici de restauració de la realitat física alterada per la construcció de dos trasters en terrasses comunitàries d’uns 21 m2 i 11 m2 respectivament i construcció de ximenera en un d’ells, en carrer Mestre Moscardó, núm. 6-planta 1ª, portes 1 i 2. Promotor: S.Almela – N. Almela, S.L.

Exp. 4.3.0.0. 1722/08.- Ordre de demolició d’obres sense llicència consistents en la rehabilitació de planta baixa de habitatge existent d’uns 70 m2 i elevació de planta sobre la mateixa en 70 m2 aproximadament en carrer Independència, núm. 82 (P.L. U23-62 Torretxó). Promotor: Guillem Muria León.

Exp. 4.3.0.0. 2079/08.- Ordre de demolició d’obres sense llicència consistents en la instal·lació de cartell publicitari de aproximadament 3 x 8 metres sobre estructura metàl·lica en primera línia de camí de servei en polígon 29, parcel·la 86. Promotor: Muebles Ramírez, S.L.

Exp. 4.3.0.0. 2888/08.- Ordre de demolició d’obres sense llicència consistents en la construcció de solera de formigó d’uns 25 m2 sobre la que es posa una casa de fusta prefabricada de 20 m2 sobre base de dos files de blocs de 20 x 20 x 40, en polígon 23, parcel·la 358 de la B.A.V. Promotora: Antonia Presencia Pau.

Exp. 4.3.0.0. 3930/08.- Ordre de demolició d’obres sense llicència consistents en construcció de casa de fusta prefabricada sobre solera de formigó d’uns 30 m2 aproximadament, caseta prefabricada metàl·lica d’uns 3 m2, construcció sobre fosa sèptica d’uns 2 x 2 i bassa o depòsit d’uns 3 x 2,50 , tot en polígon 24, parcel·la 104. Promotor: Salvador Sebastia Pardo.

Exp. 4.3.1.0. 1821/08.- Infracció d’activitat: Blay Mascarn, SL. Carnisseria en plaça Rector Vilar, núm. 2.

Exp. 4.3.1.0. 1876/08.- Infracció d’activitat. Urbatec, SL. Despatx tècnic, al carrer Reis Catòlics, núm. 65.

Exp. 3.1.2.0. 4051/08.- Adjudicació obra actuació sobre el consum d’energia reactiva.

Exp. 3.1.2.0. 4056/08.- Aprovació projecte d’obra “Urbanització carrer 4w, carretera d’Albalat”.

Exp. 3.1.2.0. 4062/08.- Aprovació projecte d’obra “Renovació infraestructures urbanes sector “Les Barraques”.

Exp. 3.1.2.0. 4063/08.- Aprovació projecte d’obra “Renovació enllumenat públic carrers Àngel de l’Alcàsser i Favareta.

Exp. 7.1.0.0. 93/08.- Execució Sentència núm. 609/08 del Jutjat núm. Quatre Contenciós Administratiu de València, recaiguda al procediment ordinari núm. 91/06, interposat per Nacosucro, S.L.

Despatx extraordinari. Precs i preguntes.

LA ALCALDESA

 

0 comentarios