Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA
Chollo del día - Auriculares inalámbricos Logitech 33,60 € 90 € -63%

JUNTA DE GOVERN Nº 48 __ SESSIÓ ORDINARIA 18 DE DESEMBRE DE 2007 __ AJUNTAMENT D’ALZIRA

ORDRE DEL DIA

Correspondència i disposicions oficials.

SECRETARIA

Exp. P-170/06.- Recurs de reposició interposat per José Morant José contra l’acord de la Junta de Govern Local de 19-09-07 sobre desestimació de reclamació patrimonial.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències. Exp. 4.1.2.0. 325/04.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Promociones y Desarrollos Creaziona Levante, S.L. Pròrroga llicència d’obres per a la construcció de 26 vivendes unifamiliars pareades en illes de cases 8 i 9 de la Urbanització “El Racó”. Exp. 4.1.2.0. 326/04.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Promociones y Desarrollos Creaziona Levante, S.L. Pròrroga llicència d’obres per a la construcció de 20 vivendes unifamiliars pareades en illa de cases 11 de la Urbanització “El Racó”. Exp. 4.1.2.0. 1526/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Murta Mar 96, S.L. Construcció d’edifici plurifamiliar de 46 vivendes i locals comercials en carrer en Projecte núm 6, illa de cases M 14-B, parcel·la 84-B del Pla Parcial de Millora del Sector Tulell. Exp. 4.1.2.0. 3100/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Instalaciones Deportivas Alzira, S.A. Habilitació de garatge per a gimnàs en piscina municipal en carrer Mare de Déu de la Murta, núm. 53- a- baix. Exp. 4.1.2.0. 4158/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Amparo Garrigues Moreno. Instal·lació de muntacàrregues en edifici situat al carrer Salineríes núm. 20. Exp. 4.1.2.0. 4561/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Miguel Àngel Balaguer Tormos. Enderroc d’edificació existent i posterior construcció de vivenda unifamiliar entre mitgeres en carrer Conquista núm. 17. Exp. 4.1.2.0. 4720/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Jaume Navarro Durà. Substitució de coberta i reforma de façana al c/ Pere Esplugues, núm. 121. Exp. 4.1.3.0. 1792/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: David Claramontes Escriuela. Venda de mobles i auxiliars per a cuines i banys al c/ Santocildes, núm. 34-baix. Exp. 4.1.3.0. 3936/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Crefinxúquer, S.L.L. Despatx de servicis financers al c/ Ramón y Cajal, núm. 20-baix. Exp. 4.1.3.0. 4256/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Ana M. Correal Tormo. Centre d’estètica al c/ Riola, núm. 2, entresòl. Exp. 4.1.3.0. 4449/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Nou Hàbitat Ribera Alta, S.L. Agència immobiliària a la Pl. Major, núm. 27. Exp. 4.1.3.0. 4481/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat.  Sol·licitant: M. Lluch Montalva Laporta. Comerç al detall de peces per al vestit i pentinat al c/ Favareta, núm. 31. Exp. 4.1.3.0. 4498/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Herrajes Alzira, S.L. Venda d’articles de ferreteria al c/ Joan Fuster, núm. 19-baix. Exp. 4.1.3.0. 4543/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant. Enginyeria CS, SC. Oficina tècnica al c/ Albornoz, núm. 1-2a. Exp. 4.1.3.1. 2326/05.- Llicència d’obertura. Sol·licitant. Vicente Beltrán Carrió, en nom i representació d’Auto Sweden. Venda i reparació de vehicles a l’av. dels Esports, núm. 10. Exp. 4.1.3.2. 1289/07.- Llicència d’activitat. Sol·licitant: Guarapo, C.B. Acadèmia de ball a l’av. de Carcaixent, 3. Exp. 4.1.3.2. 4022/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: José Bella Iranzo. Activitat de bar-cafeteria al c/ Maria Moliner, núm. 2-baix. Exp. 4.1.3.2. 4634/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Banco Guipuzcoano. Activitat: oficina bancària a la pl. Major, núm. 55-baix. Exp. 4.1.3.8. 1924/07.- Permís d’abocament. Sol·licitant: Blasmetal, S.L. Taller de mecànica en general de l’alumini al camí de Vilella, núm. 12. Exp. 4.1.3.8. 3491/07.- Permís d’abocament. Sol·licitant: Motocultores Hersi, S.L.U. Reparació de maquinària agrícola al camí de Xixerà, s/n. Exp. 4.1.3.8. 4391/07.- Permís d’abocament. Sol·licitant: Luis Juncal Lobeira. Fusteria-ebanisteria al c/ Materna, núm. 4. Exp. 4.1.3.8. 4420/07.- Permís d’abocament. Sol·licitant: Bernardo Miguel Corell Villalba. Taller de reparació d’automòbils a l’av. de Carcaixent, núm. 20. Exp. 4.1.3.8. 4605/07.- Permís d’abocament. Sol·licitant: Horno Rosario López, S.L. Forn i pastisseria industrial a la Ronda Barrablet, s/n. Exp. 4.1.3.8. 4662/07.- Permís d’abocament. Sol·licitant: Horno Fabra, S.L. Forn i pastisseria industrial al camí Sant Bernabé, núm. 71. Exp. 4.1.3.8. 4714/07.- Permís d’abocament. Sol·licitant: Yafri, S.L. Taller de reparació i muntatge d’aparells d’aire condicionat i fred industrial al Polígon Industrial núm. 1, illa 8, parcel·la K. Exp. 4.1.5.2. 1654/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Requena, núm. 44-5-23. Sol·licitant: Ivan Navarro Martin. Exp. 4.1.5.2. 1706/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer San Francesc, núm. 23. Sol·licitant: Antonio Moreno Fernández. Exp. 4.1.5.2. 2031/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Jaume d’Olid, núm. 5-5-24. Sol·licitant: Manuel Fernández Blasco. Exp. 4.1.5.2. 4052/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Lluis Vives, núm. 18. Sol·licitant: Antonio Blay Bautista. Exp. 4.1.5.2. 4397/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia en C/ Ramón y Cajal, núm. 2-4-12. Sol·licitant: Mario Suñer Talens. Exp. 4.1.5.2. 4454/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Mestre Palau, núm. 4, porta 13. Sol·licitant: Felix Monzalves Alcaraz. Exp. 4.1.5.2. 4478/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia a l’avinguda Sants Patrons, núm. 39-6-14. Sol·licitant: Hortensia Alma Castera Serra. Exp. 4.1.5.2. 4506/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia a la Plaça Societat Musical, núm. 2-2-3. Sol·licitant: Vicente Carreres Martinez. Exp. 4.1.5.2. 4521/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Cardenal Vera, núm. 25-4-8. Sol·licitant: Ibrahim Quarchouf. Exp. 4.1.5.2. 4588/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per traster situat al carrer Vicent Perez Pelufo, núm. 13. Sol·licitant: Alfonso Escrivá Pérez. Exp. 4.1.5.2. 4681/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer General Jofre, núm. 29 de la Barraca d’Aigües Vives. Sol·licitant: Jose Ignacio Porras Ferrando. Exp. 4.3.1.0. 4317/07.- Infracció d’activitat. José Luis Simó Climent. Bar-cafeteria a la Pl. Major, núm. 10. Exp. 3.3.0.0. 4366/07.- Recepció de les obres i devolució de fiança a Proena, S.L. constituïda per respondre de l’obra “Reposició paviment sector Plaça Major”.

RECURSOS HUMANS

Exp. PERSONAL.- Reconeixement de servicis previs del Personal Funcionari Interí. Exp. PERSONAL.- Reconeixement de servicis previs del Personal Funcionari. Exp. PERSONAL.- Reconeixement de triennis del personal funcionari i laboral fix amb efectes econòmics de desembre del 2007. Exp. PERSONAL.- Reclamació a la Tresoreria de la Seguretat Social dels imports abonats des de la concessió de la invalidesa absoluta a ROSA PELLICER PASCUAL. Exp. PERSONAL.- Sol·licitud jubilació parcial d’ASUNCIÓN MONERRI GINER. Exp. 429/07.- Dació de compte de les actes emeses pel Tribunal Qualificador i ordre de la borsa de treball d'Auxiliar d'Ajuda a Domicili. Exp. 430/07.- Dació de compte de l’acta emesa pel Tribunal Qualificador en la convocatòria per a la contractació de Professor de Física i Química del CFPA Enric Valor (2a. convocatòria)

IDEA

Dació de compte aprovació de la Direcció General del Servici Valencià d'Ocupació i Formació de modificació substancial del Projecte de la Casa d'Oficis "La Ribera" (Exp. FOCAO/2006/12/46). Dació de compte sol·licitud de redistribució del gasto de funcionament i gestió en la 1ª fase del projecte del Taller d'Ocupació "T'Estime". Dació de compte del Decret 22/07 sobre aprovació de l'Ajuda Municipal a la Inserció Laboral per a l'exercici 2007 sol·licitada per Antonio Pérez Alcaraz en representació de A.S.C Extinción. Resultats servei Borsa d'Ocupació novembre 2007. Cinqué pagament de beques per assistència a l'alumnat del Taller de Formació i Inserció Laboral "Auxiliar d'Infermeria en Geriatria" durant el mes de desembre, per import de 594,00 €. Sol·licitud de l'Àrea Comercial "Parc Pere Crespí" de falca publicitària gratuïta a Alzira Ràdio per a la difusió de la campanya  de Nadal i Reis. Sol·licitud de l'Associació Empresarial d'Alzira" de falca publicitària gratuïta a Alzira Ràdio per a la difusió de la campanya  de Nadal i Reis.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 577/04.- Finalització contracte d’arrendament a termini i preu fixes (nº FIN20545), amb l’empresa I.B.M. Exp. 14/07.-Contractació  publicitat en marquesines i autobusos de transport urbà per l'entitat Arpa Valencia, S.L. Exp. 396/07.- Adjudicació del contracte “Manteniment de l’Ascensor de la Casa de la Cultura”. Exp. 436/07. -Escrit d’Aigües de València SA, pel qual comunica la suspensió de subministrament d’aigua potable a varis abonats per falta de pagament. Exp. 444/07.- Escrit de José-Joaquín Vazquez Corral, sol·licitant adscripció del vehicle Skoda Octavia matrícula 4898-FYC, a la llicencia de taxi núm. 5, de la que és titular.

POLICIA LOCAL

Exp. J-79/06.- Devolució fiança definitiva a la mercantil Target Tecnología S.A. Exp. Multa 06/28525.- Recurs Potestatiu de Reposició de Sara Pérez Puchol contra el Decret núm. 264.-Direcció de Policia, de data 28-05-07. Exp. Multa 06/37791.- Recurs Potestatiu de Reposició de José Costa Romero contra el Decret núm. 218.-Direcció de Policia, de data 16-03-07. Exp. Multa 06/29875.- Recurs Potestatiu de Reposició de Sara Pérez Puchol contra el Decret núm. 270.-Direcció de Policia, de data 28-05-07. Exp. Multa 06/21107- Recurs Potestatiu de Reposició de Maria Josep Sais Segura contra el Decret núm. 160.-Direcció de Policia, de data 12-04-07. Exp. Multa 06/29388.- Recurs Potestatiu de Reposició de Alfredo Alfonso González contra el Decret núm. 152.-Direcció de Policia, de data 12-04-07. Exp. Multa 07/2130.- Recurs Potestatiu de Reposició de Angela María Ramírez Chávez contra el Decret núm. 247.-Direcció de Policia, de data 22-05-07. Exp. Multa 06/34883.- Recurs Potestatiu de Reposició (tres escrits) de Gestión de Recursos de Multas S.L., en representació de Vicente Año Vendrell contra el Decret núm. 328.-Direcció de Policia, de data 16-07-07. Exp. Multa 06/40010.- Recurs Potestatiu de Reposició de Rafael Soler Martínez contra el Decret núm. 267.-Direcció de Policia, de data 28-05-07. Exp. Multa 06/33283.- Recurs Potestatiu de Reposició de  Juan Antonio Ferrero España contra el Decret núm. 198.-Direcció de Policia, de data 15-04-07. Exp. J-189/07.- Sol·licitud de la falla Plaça Major per a celebrar un mercat benèfic el dia 23-12-07, en la dita plaça.

CULTURA

Exp. 07/527.14.- Programació cinematogràfica primer trimestre 2008 Exp. 07/528.39.- Acceptació de l'oferta presentada per Bernardo Casterá Seriols, en nom de Casterá Arquitectes S.L., de cessió de l'ús en precari del Trinquet. Exp. 07/221.33.- Sol·licitud, del Club Esportiu Leo, de devolució de la fiança constituïda per a utilitzar el Palau d'Esports en la realització d'un torneig de Karate Kyokushinkai. Exp. 07/243.23.- Sol·licitud, de la Societat Musical d'Alzira, de subvenció per a l'Escola d'Educands (últim trimestre de 2007). Exp. 07/534.44.- Cavalcada dels Reis Mags 2008. Exp. 07/535.14.- Concert de Nadal. Exp. 07/536.14.- Programació cultural primer trimestre 2008 i preu públic. Exp. 07/408.34.- Cursos i Escoles Esportives Municipals 2007-2008. Exp. 07/435.33.- Sol·licitud, del Club d'Escacs d'Alzira, de subvenció per a la realització de l'activitat denominada XII Obert Internacional d'Escacs Alzira, Modalitat B. Exp. 07/421.33.- Sol·licitud, del Club Atletisme Alzira, de subvenció per a l'organització de la X Mitja Marató Ciutat d'Alzira, celebrada el 25-11-2007. Exp. 07/456.33.- Sol·licitud, del Club Nou Bàsquet Alzira, de subvenció per a assistència al curs de formació denominat XXVII Curs d'Entrenador de Basquetbol. Exp. 07/533.33.- Sol·licitud, del Club de Gimnàstica Rítmica Alzira, de subvenció per a gastos de la participació en el Campionat d'Espanya celebrat en Granada. Exp. 07/450.33.- Sol·licitud, del Ciutat d'Alzira Futbol Base, de subvenció per a gastos del I Torneig Ciutat d'Alzira Futbol Base – TORCAF.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 04/027.- Dació de compte del Decret núm. 9 d’Acció Social, pel que es resol el nomenament de la Regidora membre del Patronat de la Fundació Establiment de Caritat Sants Patrons, Bernat, María i Gràcia. Exp. 07/155.- Sol·licitud del Servici d’Ajuda a Domicili. Exp. 07/169.- Sol·licitud del permís especial d’estacionament per a discapacitats físics. Exp. 07/171.- Sol·licitud treballs en benefici de la comunitat en este Ajuntament.

INTERVENCIÓ

Exp. 2007-49-1107.- Ordenació de gastos núm. 49/07. Adjudicació dels treballs de consultoria i assistència tècnica per a la redacció d’un Pla Estratègic i un Catàleg General per al Projecte de la e-Administració. Despatx extraordinari. Precs i preguntes.  

L'ALCALDESSA

0 comentarios